See English Version

شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند.ازسوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ مدیران کشور، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولّیان غیرممکن می‌سازد.از این رو دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی ، موسسات پژوهشی و فناوری ، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه كنفرانس ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم بین المللی ياري نمایند.
 
حمایت نوع اول
•    حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورایعالی کنفرانس.
•    اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور 
کنفرانس.
•    درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای  کنفرانس.
•    تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
•    اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
•    درج نام و لوگو در روی CD  كنفرانس
•    درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنفرانس
•    درج لوگو حامی در گواهی نامه 
کنفرانس.
•    امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان
•    قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی 
کنفرانس.
•    درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  کنفرانس.
•    امکان ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس.
•    پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
•    قرار دادن دو استند از حامی در محوطه 
کنفرانس.
•    امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
•    درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان 
کنفرانس.
•    قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
•    دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در 
کنفرانس.
•    تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
•    قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
•    تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن 
کنفرانس.
•    درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
•    درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
•    اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر 
کنفرانس.
•    درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها
 
حمایت نوع دوم
•    درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي 
کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
•    اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس.
•    قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
•    اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
•    تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
•    درج نام و لوگو در روی CD  
کنفرانس.
•    درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس.
•    دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور درکنفرانس.
•    تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
•    قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس.
•    قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
•    تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن 
کنفرانس. ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
•    درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
•    درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
•    درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات 
کنفرانس.
 
حمایت نوع سوم  
•    درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي 
کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
•    قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
•    درج نام و لوگو در روی CD
کنفرانس.
•    اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
•    دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در
کنفرانس.
•    تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیرکنفرانس.
•    قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
•    درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
•    درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
•    درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات 
کنفرانس.
 
حمایت نوع چهارم
•    درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي
کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
•    قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس. و لینک به سایت حامی
•    دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در 
کنفرانس.
•    تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
•    قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
•    قرار دادن یک استند از حامی در محوطه 
کنفرانس.
•    درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
•    درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
•    درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات 
کنفرانس.
 
حمایت نوع پنجم
•    درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي 
کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
•    قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
•    دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در
کنفرانس.
•    قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
•    درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
•    درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
•    درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات 
کنفرانس.
 
حمایت نوع ششم
•    درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي 
کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
•    قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانسو لینک به سایت حامی
•    دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در
کنفرانس.
•    درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی


توضیحات :
شایان ذکر است که ارائه خدمات فوق به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت ثبت نام و قرارداد می باشد .
ارائه خدمات ترکیبی از حالات 6 گانه نیز با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.